19.02.2018 - Serce i Rozum
  • Zbadaj swoje serce!

  • Bądź aktywny!

  • Odżywiaj się zdrowo!

  • Otwórz swój umysł!

  • Zachowaj równowagę!


Profilaktyka  W ramach realizacji programu zaplanowano szereg działań w zakresie profilaktyki zdrowia, skierowanych do mieszkańców powiatu. Grupa docelową podejmowanych działań będą :
   pacjenci wymagający nadzoru kardiologicznego-wypisani z oddziałów szpitalnych   np. po zawale serca, z chorobą niedokrwienną serca, nadciśnieniem tętniczym, niewydolnością serca, chorobą naczyń mózgowych, po zabiegach kardiochirurgicznych  
   mieszkańcy powiatu od 30 roku życia, u których zdiagnozowano czynniki ryzyka, w oparciu o etap ankietyzacji, którzy zgłoszą się do jednego z punktów profilaktyki i monitorowania ChUK.

Wśród mieszkańców powiatu zostanie przeprowadzona ankietyzacja w kierunku obciążenia czynnikami ryzyka w punktach profilaktyki i monitorowania ChUK. U osób potencjalnie zdrowych w wieku 30-50 lat, u których na podstawie ankiet stwierdzono podwyższone ryzyko wystąpienia ChUK, zostanie przeprowadzona akcja przesiewowa. Polegać ona będzie na wykonaniu badań podstawowych (pomiar RR, wagi, wzrostu, wykonanie EKG, wykonanie badań biochemicznych – cholesterol, kreatynina, analiza moczu, poziom cukru we krwi) oraz w razie konieczności badań specjalistycznych (badanie echokardiograficzne, badanie pro_NT-BNP, elektrolity, układ krzepnięcia, D-dimery).


 Uczestnicy projektu zakwalifikowani do badań przesiewowych w ramach programu zostaną objęci opieką lekarza kardiologa.
Realizacja programu zakłada również wzmocnienie i rozszerzenie opieki nad osobami ze zdiagnozowaną chorobą sercowo-naczyniową poprzez wykonywanie podstawowych i specjalistycznych badań diagnostycznych oraz opiekę lekarza kardiologa. 


    Z uwagi na społeczno-ekonomiczną charakterystykę powiatu profilaktyką ChUK priorytetowo zostaną objęci mieszkańcy powiatu o najniższym statusie materialnym: osoby bezrobotne, nieaktywne zawodowo i osoby z najniższym wykształceniem.


Wybierz język

              
  

 

                 

Norweski  Mechanizm Finansowy na lata 2009-2014

www.norwaygrants.org