19.02.2018 - Serce i Rozum
  • Zbadaj swoje serce!

  • Bądź aktywny!

  • Odżywiaj się zdrowo!

  • Otwórz swój umysł!

  • Zachowaj równowagę!

Powiat włodawski otrzymał dofinansowanie o wartości 1 985 472 zł na realizację projektu pn. „Serce i rozum – program profilaktyczny i promocji zdrowia w zakresie chorób układu krążenia w powiecie włodawskim”. Program finansowany jest w 100% ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2009-2014 oraz budżetu państwa (Ministra Zdrowia).

W wyniku przeprowadzonej oceny potrzeb zdrowotnych mieszkańców powiatu włodawskiego obszar chorób układu krążenia został uznany za priorytetowy. Celem zaplanowanych w projekcie działań jest zwiększenie dostępności do opieki i edukacji zdrowotnej dla mieszkańców powiatu włodawskiego w zakresie czynników ryzyka chorób układu krążenia (ChUK). Osiągnięcie celu przyczyni się do zmniejszenia wskaźnika zapadalności na ChUK oraz wskaźnika zgonów z powodu ChUK w powiecie.  
  

 Realizacja programu będzie dotyczyła 3 sfer:1.    Edukacja:
1)    Wpływ nieprawidłowości behawioralnych na stan zdrowia ze szczególnym uwzględnieniem otyłości, cukrzycy, palenia tytoniu, nadciśnienia tętniczego, nieprawidłowej diety.  
a)    8 konferencji informacyjno-edukacyjnych na terenie gmin powiatu włodawskiego,
b) obecność mobilnego punktu kontaktowego podczas lokalnych wydarzeń kulturalnych i sportowych,   
c)    3 spotkania informacyjno-edukacyjne dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu,
d)    festyn zdrowotny.
2)  Warsztaty dla pacjentów ze zidentyfikowanymi ryzykami ChUK i pacjentów po leczeniu szpitalnym, mające na celu opracowanie Indywidualnych Planów Działania ChUK w zakresie zmiany stylu życia, aktywnego wypoczynku, zdrowego gotowania i żywienia;
3) Szkolenie lekarzy POZ w formie praktycznych warsztatów na temat leczenia cukrzycy, nadciśnienia tętniczego, otyłości, miażdżycy, przewlekłej choroby nerek, przewlekłej obturacyjnej choroby płuc, choroby wieńcowej, niewydolności serca, migotania przedsionków oraz terapii antynikotynowej;
4) Szkolenia pielęgniarek i ratowników medycznych na temat stratyfikacji czynników ryzyka sercowo-naczyniowego oraz prozdrowotnego stylu życia.2.    Identyfikacja osób obciążonych czynnikami ryzyka:
1) Ankietyzacja w kierunku obciążenia czynnikami ryzyka wśród mieszkańców powiatu włodawskiego w punktach profilaktyki i monitorowania ChUK – 1600 osób;
2) Akcja przesiewowa wśród osób potencjalnie zdrowych w wieku 30-50 lat, u których na podstawie ankiet stwierdzono podwyższone ryzyko wystąpienia ChUK – 1200 osób. Akcja przesiewowa polegać będzie na wykonaniu następujących typów badań:
a)    pomiar ciśnienia tętniczego krwi zgodnie z wytycznymi ESC,
b)    pomiary antropometryczne,
c)    badanie EKG,
d)    badania biochemiczne:
    lipidogram (cholesterol całkowity, trójglicerydy, LDL, HDL),
    analiza moczu – mikroalbuminuria
    kreatynina,
    glukoza na czczo,
    w sytuacji podejrzenia cukrzycy test obciążenia glukozą,  3.    Wzmocnienie i rozszerzenie opieki nad osobami ze zdiagnozowaną chorobą sercowo-naczyniową – 300 osób poprzez:
1) wykonaniu następujących typów badań:
a)    pomiar ciśnienia tętniczego krwi zgodnie z wytycznymi ESC,
b)    pomiary antropometryczne,
c)    badanie EKG,
d)    badania biochemiczne:
    lipidogram (cholesterol całkowity, trójglicerydy, LDL, HDL),
    analiza moczu – mikroalbuminuria,
    kreatynina,
    glukoza na czczo,
    w sytuacji podejrzenia cukrzycy test obciążenia glukozą,
2) Wykonanie w uzasadnionych przypadkach następujących badań:
a)    badanie echokardiograficzne,
b)    badanie biochemiczne,
c)    badanie pro_NT-BNP,
d)    elektrolity,
e)    układ krzepnięcia,
f)    D-dimery.
3) Zapewnieniu dostępu do lekarza kardiologa.


 

W trakcie realizacji projektu zostanie także opracowana koncepcja działania i powołanie Powiatowej Rady ds. Zdrowia jako zespołu interdyscyplinarnego do tworzenia lokalnej polityki zdrowotnej.
    Z uwagi na społeczno-ekonomiczną charakterystykę powiatu profilaktyką ChUK priorytetowo zostaną objęci mieszkańcy powiatu o najniższym statusie materialnym: osoby bezrobotne, nieaktywne zawodowo i osoby z najniższym wykształceniem.  
W trakcie realizacji projektu przeprowadzona będzie ankietyzacja odbiorców programu w zakresie wpływu programu na ich świadomość zdrowotną, stan zdrowia oraz zmiany, jakie wprowadzili w swojej diecie i trybie życia, w formie ankiet bezpośrednich, dwukrotnie w ciągu realizacji projektu.
Źródła finansowania
Projekt pn. „Serce i rozum – program profilaktyczny i promocji zdrowia w zakresie chorób układu krążenia w powiecie włodawskim”. Projekt finansowany jest ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2009-2014 oraz budżetu państwa (Ministra Zdrowia).

Wybierz język

              
  

 

                 

Norweski  Mechanizm Finansowy na lata 2009-2014

www.norwaygrants.org