19.02.2018 - Serce i Rozum
  • Zbadaj swoje serce!

  • Bądź aktywny!

  • Odżywiaj się zdrowo!

  • Otwórz swój umysł!

  • Zachowaj równowagę!

Ministerstwo Zdrowia pełni rolę Operatora Programu PL 13

Wartość programu z funduszy norweskich: 18 000 000 euro


Cele i obszary wsparcia

Celem programu jest rozpoznanie determinantów społecznych nierówności w zdrowiu oraz późniejsze opracowanie międzysektorowej strategii w zakresie zmniejszania tych nierówności, jak również opracowanie programów promocji zdrowia/profilaktyki zdrowotnej, mających na celu ich ograniczenie.

Przykładowe determinanty społecznych nierówności w zdrowiu: ogólne czynniki społeczno-gospodarcze – np. niesprawiedliwy rozdział dochodów
w społeczeństwie, nierówne szanse w szkole i w pracy, niewłaściwe warunki wychowywania dzieci, funkcjonowanie systemu ochrony zdrowia, czynniki bezpośrednio związane z konkretnymi zachowaniami zdrowotnymi, takie jak palenie tytoniu, nadużywanie alkoholu czy niewłaściwa dieta.

Sposób wyłaniania projektów

W programie będzie wdrażany jeden projekt predefiniowany. Na podstawie rezultatów otrzymanych w wyniku wdrażania tego projektu zostanie ogłoszony otwarty nabór wniosków.

Projekt predefiniowany

Realizacja programu rozpocznie się od wdrożenia projektu predefiniowanego „Zmniejszanie społecznych nierówności w zdrowiu”, dofinansowanym kwotą 2 918 900 euro z funduszy norweskich. Projekt będzie realizowany przez Ministerstwo Zdrowia we współpracy
z Norweskim Dyrektoriatem ds. Zdrowia. Efektem przedsięwzięcia będą: strategia międzysektorowa, mająca na celu zmniejszanie społecznych nierówności w zdrowiu, oraz modele oceny potrzeb zdrowotnych i programów promocji zdrowia oraz profilaktyki zdrowotnej. Ponadto przewiduje się przeprowadzenie szkoleń skierowanych
do wykładowców uczelni medycznych, personelu medycznego, a także do pracowników samorządów lokalnych i organizacji pozarządowych.

Nabory wniosków

Modele oceny potrzeb zdrowotnych i programów promocji zdrowia oraz profilaktyki zdrowotnej dla społeczności lokalnych, opracowane w ramach projektu predefiniowanego, będą stanowić podstawę do otwartego naboru wniosków o wartości 15 423 206 euro dla kompleksowych programów odnoszących się do społecznych i środowiskowych aspektów promocji zdrowia/profilaktyki zdrowotnej (tj. związanych z czynnikami ryzyka zdrowotnego takimi jak: palenie tytoniu, aktywność fizyczna, zdrowie psychiczne, wypadki itd.
w zależności od wyników oceny potrzeb zdrowotnych) na poziomie powiatu.

Uprawnieni beneficjenci

Powiaty

Wartość i poziom dofinansowania projektu

Przedsięwzięcia będą finansowane do 100%, a ich wartość wyniesie od 300 000 euro
do 1 000 000 euro.


Partnerstwo na poziomie projektu z instytucjami z państw-darczyńców

Partnerstwo w projektach zgłaszanych w konkursie nie jest wymagane.

Wybierz język

              
  

 

                 

Norweski  Mechanizm Finansowy na lata 2009-2014

www.norwaygrants.org